Školní    jídelna 

!!! ODKAZ NA NOVÝ JÍDELNÍČEK ZDE !!!

 

       č. tel. 327 315 742, e-mail:vavrincova@sadovazs.cz

 Vážení strávníci chybou dodavatele byl dne 22.6.2018 změněn jídelníček, děkujeme za pochopení

 

 

Děkuji vám za vyplnění ankety pro školní jídelnu, výsledky

ankety v následujícím souboru

 Výsledky ankety Grafy.pdf

Výsledky ankety Text.pdf

 

  

                                              

Přihláška stravování.PDF

 

Přihláška k internetovému objednávání stravy

(přihlášky ke stažení - ZDE)

 číslo naší jídelny pro přihlášení na www.strava.cz je 6576

 

 

Nové číslo účtu je 115-2156480257 kód banky 0100.

 

 

 

 

 Kontakt:

Jana Vavřincová vedoucí školní jídelny

tel.: 327 315 742

e-mail: vavrincova@sadovazs.cz

Romana Savarová vedoucí kuchařka  
Věra Muchová kuchařka  
Věra Pospíchalová kuchařka  
Erika Kasalová pomocná kuchařka   
Lenka Bisová pomocná kuchařka 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

 

 

Adresa školy: Základní škola Čáslav, Sadová  1756, okres Kutná Hora

Telefon: 327315742

e-mail: vavrincova@sadovazs.cz

Internetové objednávání stravy: www.strava.cz  kód jídelny 6576

Číslo účtu pro placení obědů: 115-2156480257 kód banky 0100

 

Vedoucí ŠJ :  Jana Vavřincová

Hlavní kuchařka: Romana Savarová

 

 

 1. Zásady provozu

Vnitřní školní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb. Novelizovanou od 1. 2. 2015, dalšími obecně platnými předpisy.

Rozsah poskytovaných služeb viz. Systém HACCP.

 

 1. Provoz školní jídelny

Pracovní doba vedoucí školní jídelny  6.00 – 14.30

Pracovní doba kuchyně                         6.30 – 15.00

 

 

 

 1. Přihlášení ke stravování

Strávník, který se chce stravovat ve školní jídelně / u nezletilých jejich odpovědný zástupce/ vyplní přihlášku ke stravování, ve které se seznámí s podmínkami a možnostmi úhrady obědů, vyplněnou přihlášku odevzdá v kanceláři ŠJ a zakoupí čip, který slouží  identifikaci strávníka.

Stravování skončí ukončením školní docházky nebo sdělením rodičů.

 

 1. Bezkontaktní čipy

Cena čipu je 115,--  Kč platí se hotově u vedoucí ŠJ. Pokud strávník zapomene čip vyžádá si v kanceláři ŠJ vydání náhradní stravenky. V případě ztráty nebo zničení čipu je nutno zakoupit nový. Pokud strávník po čase nalezne ztracený čip  a má zároveň zakoupen čip nový, může jeden vrátit a budou mu vráceny peníze, tento čip nesmí být poškozený a pouze v době do 1 roku od ztráty čipu.

Výdej náhradních stravenek za zapomenutý čip 7.30-7.50 hod, 9.30-9.45 hod

 

 

 1. Úhrada za stravování

Stravování je prováděno za úplatu – cena oběda se stanovuje s ohledem na úpravy cen surovin, může tedy docházet v průběhu školního roku k její změně. Cena je pro školní stravování kalkulována na základě přílohy č. 2 vyhlášky o školním stravování č. 107/2005,

 řídí se finančními limity podle věkových skupin strávníků. Žáci jsou zařazování do věkové skupiny na dobu školního roku /1.9.-31.8./, ve kterém dovrší daný věk.

Stravné je hrazeno zálohově, nejlépe vždy do posledního dne v měsíci na měsíc následující.  Není možná jedna platba pro více strávníků/ sourozenci, apod./

 

 

 

Ceny obědů platné od 1.9.2017:

 

věková skupina                                                           platba

strávníci    7-10 let                                                        23,-  Kč

strávníci  11-14 let                                                        25,-  Kč

strávníci  15 a více let                                                   27,-   Kč

zaměstnanci školy                                                         27,-  Kč          17,- Kč + 10,- Kč FKSP

 

 

.

 

 1. Způsob úhrady stravného

 

         a/ inkasem z běžných účtů – vždy dopředu na další měsíc, inkaso probíhá zpravidla                   kolem 20. dne předchozího měsíce, částka inkasa je násobkem stravovacích dnů a ceny oběda, tato částka je snížena o odhlášené obědy. Strávníci platící z účtů jsou automaticky přihlášeni. Jestliže nemají do konce měsíce zaplaceno, budou jim obědy odhlášeny

         b/ bezhotovostní úhrada na účet 115-2156480257 kód banky 0100 / trvalý příkaz, bezhotovostní převod, nejpozději k poslednímu dni předchozího měsíce musí být uhrazeno stravování, při platbě nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce příjmení a jméno stravované osoby, jinak nebude možné platbu identifikovat a bude vrácená zpět

         c/ hotově v kanceláři školní jídelny -zaplatit je nutno nejpozději poslední den předchozího měsíce.

 

Reklamace k platbě obědů lze uplatňovat pouze v období do 30 dnů od připsání platby.

 

 1. Výdej obědů

 

Obědy se vydávají od 10.30 hod. do 13.30 hod.

 

Kuchařka vydá oběd pouze po identifikaci strávníka prostřednictvím čipu na výdejním terminálu nebo po předložení náhradní stravenky.                                                   STRÁVNÍKŮM, KTEŘÍ NEMAJÍ ČIP ANI STRAVENKU, NEBUDE OBĚD VYDÁN!!!!!

STRÁVNÍKŮM, KTEŘÍ NEMAJÍ OBĚD ZAPLACEN, NEBUDE VYDÁN!!!!!!

Za bezpečnost a organizaci žáků při výdeji stravy, za pořádek a kázeň odpovídá pedagogický dozor podle rozvrhu dozoru, který je vyvěšen ve školní jídelně. Strávník je povinen se řídit pokyny pedagogického dozoru a zaměstnanců ŠJ. Nerespektuje-li strávník ani přes upozornění těchto pracovníků opatření řádu školní jídelny, může být z jídelny vyloučen a oběd mu bude vydán ke konci výdeje.  Před výdejovým okénkem si strávník bere podnos, příbory a registruje se čipem. Po vydání jídla se přesouvá k místu určenému, kde si sám natočí nápoj. Odebírání nápojů do jiných nádob není povoleno, Ke každému uhrazenému jídlu náleží předkrm nebo polévka, nápoj a popřípadě jeden doplněk (salát, ovoce, kompot...). Odchází-li strávník od stolu, odnáší použité nádobí včetně tácu  Použité nádobí odnáší strávník k odkládacímu okénku, kde dodržuje systém odkládání.

Strávník respektuje po celou dobu pobytu v jídelně zásady osobní hygieny, pořádku, čistoty a kultury stolování Všichni strávníci šetří zařízení školní jídelny, šetrně zacházejí s příbory a nádobím. Je zakázáno vynášet z jídelny nádobí všeho druhu.. V prostorách jídelny nehlučí, hovoří-li, tak šeptem

Pedagogický dozor dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy /rozbité nádobí, rozlitý čaj apod./ nechá dozor podlahu vytřít a vysušit. Úklid po skončení provozní doby zajišťuje škola.

Osobám, které se nestravují, je zakázán vstup do jídelny.

Školní jídelna může, po dohodě s rodiči, poskytnout žákovi individuální dietní stravování. Tato forma stravy spočívá v tom, že si rodiče do školní kuchyně donesou vlastní jídlo. Personál kuchyně jej uchovává v lednici, po příchodu strávníka na oběd mu ho servíruje a ohřívá v mikrovlnné troubě, Rodiče v tomto případě berou na vědomí, že zodpovídají za zdravotní nezávadnost doneseného pokrmu do školní jídelny. Dietní stravování je zajištěno v souladu s novelizací vyhlášky o školním stravování.

Dietu diabetickou nastavujeme pouze, co se týče odvážením příloh a to dle instrukcí rodičů.

 

 1. Odhlašování, přihlašování obědů

Jednotlivý oběd lze odhlásit do 7.30 hod ráno aktuálního dne.

a/ telefonicky 

b/ e-mail

c/ internet – Školní jídelna nabízí možnost komunikace přes internet . Po přihlášení k internetovému objednávání  / přihlášku obdržíte v kanceláři ŠJ nebo na internetových stránkách školy, každý strávník si zde může přihlašovat, odhlašovat a měnit oběd. Přes internet zjistí strávníci stav konta apod. Portál www.strava.cz číslo naší jídelny je 6576.

d/ osobně v kanceláři ŠJ

 

Pokud strávník onemocní a nestihne si oběd odhlásit, může si první den nemoci odebrat oběd .  do přinesené nádoby pouze v době od 11.00 - 11.30 hod., . Po vydání pokrmu do náhradních nádob se doporučuje jejich konzumace nejlépe do 4 hodin a kuchyně již neručí za jejich nezávadnost. Personál kuchyně nesmí vydávat pokrmy do náhradních nádob, které jsou skleněné.  Další dny nemoci musí být odhlášeny

Povinností všech strávníků je odhlašovat obědy v době nepřítomnosti. pokud tak neučiní, uhradí oběd i s provozními náklady. Jestliže se strávník rozhodne ukončit stravování, je povinnost tuto změnu nahlásit.

Za neodhlášený nebo neodebraný oběd se náhrada neposkytuje. Strávníci mají povinnost odhlásit obědy v době nemoci, výletů, školy v přírodě a dalších akcí.

 

 

 

Zaměstnanec ZŠ – (na základě vyhlášky č. 84/2005 o závodním stravování) má nárok na jeden dotovaný oběd   odpracoval-li  pro organizaci nejméně 3 hodiny v uvedený den.                             -  n e m á    n á r o k  na dotovaný oběd v těchto případech:

1)       v době pracovní neschopnosti

2)       v době řádné dovolené nebo neplaceného volna

3)       v době mateřské dovolené

4)       v době studijního volna

 1. Jídelní lístek

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u vchodu do jídelny, u kanceláře ŠJ na výdejném pultě v jídelně, u školní družiny, na webových stránkách školy a na www.strava.cz. Pokud dojde ke změně ve skladbě jídelního lístku, bude včas vyznačena. Jídelní lístek je sestavován v souladu s dodržováním zásad zdravého stravování s ohledem na plnění výživových hodnot. Dle legislativy EU a ČR  jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označení alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také naší jídelny. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělost strávníků, tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám. Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků, studentů podle jednotlivých kategorií a výživových požadavků a nelze se při velikém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

 

Školní jídelna obvykle připravuje na výběr dvě jídla. Pokud počet přihlášených strávníků k jídlu číslo dvě nepřesáhne pět  porcí, tak se jídlo z ekonomických důvodů nepřipravuje. Jídelna v tomto případě nemůže dávat tuto skutečnost strávníkům na vědomí. Strávník pak automaticky dostane jídlo číslo 1. Objednávka pod č. 2 musí být provedena do 7.30 daného dne, v  případě, že strávník objednávku neprovede, dostává oběd č.1.

 Pouze u žáků je sledován spotřební koš.

 

 

 

 1. Vyúčtování na konci školního roku

a/ převedení zůstatku na příští školní rok

 

b/ vyzvednutí zůstatku v hotovosti v kanceláři ŠJ

 

 

 

 

 

 

 1. Ostatní

Vnitřní řád ŠJ byl projednán s vedením školy a nabývá platnosti 1. 9. 2017. Je vyvěšen na nástěnce u školní jídelny a na webových stránkách školy. Pracovnice školní jídelny jsou s řádem seznámeny.

 

 

 1. Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte v kanceláři školní jídelny.

 

 

V Čáslavi dne  1.9.2017

 

 

.....................................                                                                           ………………………

      ředitel školy                                                                                            vedoucí ŠJ

Mgr. Pavel Škarka                                                                                      Jana Vavřincová

 

 

  

 

 

Menu

Kontakty
Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy:     327 315 741
zástupkyně:        327 315 743
ekonomka:     327 315 700
školní jídelna:     327 315 742

mail:  reditel@sadovazs.cz

Kontakty

Základní škola Čáslav
Sadová 1756
28601 Čáslav

Telefon:
ředitel školy: 327 315 741
zástupkyně: 327 315 743
ekonomka: 327 315 700
školní jídelna: 327 315 742

e-mail: reditel@sadovazs.cz
seja@sadovazs.cz

pic.jpg

23. 7. Libor

Zítra: Kristýna
Kolik času věnuji čtení knížek?
a) Čtu každý den.
  
 674
b) Čtu jen občas.
  
 626
c) Nečtu vůbec.
  
 522

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštěvnost stránek

491205
foot.png